۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
شرح وظایف
- شناسایی خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی منطقه
- مطالعه و بازنگری طرحهای توسعه شبکه های سلامت با توجه به تغییرات جغرافیایی، جمعیتی و تقسیمات کشوری ایجاد شده در منطقه
- بررسی و پیش بینی منابع مورد نیاز، مکان یابی، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت جهت توسعه واحدهای ارائه خدمت
- پیش بینی و پیشنهاد نیازهای پرسنلی، پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
- نظارت بر تملک محلهای مطلوب جهت احداث واحدهای بهداشتی و تعیین اولویتهای احداث
- نظارت و پیگیری محل مناسب برای واحدهای استیجاری مطابق با استانداردهای واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی
- عرضه و انعکاس مناسب دستاوردهای شبکه بهداشت به منظور جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی، مشارکتهای اجتماعی و حمایتهای سیاسی جهت پشتیبانی مالی و - تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های گسترش شبکه
- براورد نیاز، پیگیری تامین اعتبار، خرید و توزیع تجهیزات واحدهای ارائه خدمت در راستای برآورد استاندارد ها
- تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحدهای ذیربط
- تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیاز ها و اولویتها
- پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای ارائه خدمات به منظور تعیین اثربخشی خدمات و انجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه ها
- نظارت بر سیستم جمع آوری اطلاعات، ذخیره و کنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی درمانی و بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده جهت برنامه ریزی
   سالانه
- عقد قرارداد و واگذاری و برون سپاری برخی از واحدهای ارائه خدمات از طریق خرید خدمت به منظور کاهش تصدی دولت و افزایش توان نظارتی برآورد و تامین نیروی
   انسانی مورد نیاز
- جمع آوری و تهیه و تدوین گزارش تنگناها و نارسائی های موجود به مقام مافوق و ارائه پسخوراند به سطوح پایین تر
- مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند
- مشارکت در انجام مطالعات و پروژه های تحقیقاتی کاربردی که به استقرار و اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می کند
- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری آن در انجام وظایف محوله و انتقال تجارب به سطوح پایین
- مشارکت در ارزیابی برنامه پزشک خانواده
- محاسبه عملکرد و تنظیم اسناد پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد
- اجرای دستورعمل های سامانه های سطح یک
- مطالعه استانداردها و شاخصهای برنامه پزشک خانواده و کاربرد آن در اجرای برنامه های مربوط
- مطالعه و بررسی تمامی بخشنامه ها و دستورالعملهای برنامه پزشک خانواده و مطابقت کلیه برنامه های اجرایی با دستورالعملهای مربوطه
- همکاری در برآورد منابع مورد نیاز بر اساس تحلیل وضعیت موجود و ارائه گزارش به مسئولان ذیربط
- نظارت بر نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده در واحدهای تابعه و ارائه گزارش لازم به مراجع مربوط
- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه پزشک خانواده
- نگهداری و استفاده از اطلاعات و داده های موجود جهت بهره گیری از آنها در برنامه ریزی آینده
- آموزش کارشناسان واحدهای تابعه در خصوص پروتکلها، بخشنامه ها و دستورالعملهای برنامه پزشک خانواده
- ایجاد هماهنگی بین گروههای مختلف کارشناسی در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده
- همکاری و نظارت لازم در آموزش شاغلین در برنامه پزشک خانواده و انجام ارزیابی در این مورد
- پایش و نظارت بر فرایند ارزشیابی اعضای تیم سلامت پزشک خانواده
- اجرا و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی کاربردی نظام سلامت در رشته شغلی و ارائه طرح و پیشنهاد بصورت سالانه که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد
- تحلیل دوره های وضعیت اجرایی برنامه بیمه روستایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در صورت نیاز
- انجام مطالعه و تحقیقات فنی و اجتماعی در زمینه برنامه پزشک خانواده و ارائه نتایج آن به مقام مافوق
- همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی در زمینه مربوطه
- شرکت در جلسات، کمیته های اجرایی و هماهنگی و همایشهای مربوط و تهیه گزارش لازم جهت ارائه به مقام مافوق
- تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین ذیربط
- همکاری و هماهنگی با سازمانها، موسسات، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف نهاد پزشک خانواده
- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی جهت ارتقائ معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
- محاسبه عملکرد و تنظیم اسناد پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد
- انجام سایر امورات مرتبط با شغل مورد تصدی بر حسب نظر مافوق و مطابق با مقررات
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/11
تعداد بازدید:
185
Powered by DorsaPortal