۱۴۰۲ پنج شنبه ۳۰ شهريور
شرح وظایف
- تلاش در راستای استقرار و ارتقاء سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی با هدف ایجاد دسترسی به خدمات با کیفیت، به هنگام و اقتصادی از طریق تجمیع منابع، تمرکز ظرفیتها و توانمندی تجهیزاتی 
- بروز رسانی فهرست منابع اعم از گنجینه نیروی انسانی، تجهیزات، وضعیت فضای فیزیکی و غیره در آزمایشگاههای تحت پوشش
- تعیین و به روز رسانی دامنه فعالیت، حجم و نوع خدمات در آزمایشگاه های تحت پوشش و بازنگری دوره های آن
- اطمینان از در دسترس بودن منابع لازم و کافی برای انجام فعالیتهای تعیین شده برای آزمایشگاههای تحت پوشش    
- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و آِِئین نامه ها، استانداردها و دستورالعملهای ابلاغی در آزمایشگاههای تحت پوشش
- پشتیبانی از اجرای برنامه های مرتبط با ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی و اجرای استانداردهای تخصصی مرتبط
- پشتیبانی از اجرای الزامات مربوط به ایمنی و امنیت زیستی و انتقال امن و ایمن نمونه ها بین سطوح مختلف شبکه آزمایشگاههای بهداشتی
- مشارکت در استقرار و ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات آزمایشگاهی  
- نظارت و پشتیبانی از اجرای برنامه های مرتبط با افزایش آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی مناسب در بحران، بلایا، فوریتها و برنامه های پدافند غیرعامل و حصول اطمینان از عدم اختلال یا وقفه ارائه خدمات در این شرایط
- اطمینان از وجود فضا و محیط کاری مناسب، کافی و ایمن برای انجام فعالیتها با کیفیت مطلوب
- نظارت و پشتیبانی از اجرای اصول اخلاق حرفه ای و اجرای منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاههای پزشکی
- کسب اطمینان از بکارگیری نیروی انسانی صلاحیتدار، باتجربه و کارآمد، متناسب با سطح بندی و دامنه فعالیت، حجم و نوع خدمات ارائه شده در واحدهای تابعه از لحاظ کیفیت و کمیت
- مشارکت در توزیع مناسب واحدهای نمونهگیری و آزمایشگاهی با رعایت اصل دسترسی مطلوب به خدمات آزمایشگاهی و نیز توزیع مناسب نیروی انسانی
- تعیین نمودار سازمانی ،شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات هر یک از کارکنان تحت سرپرستی و ابلاغ رسمی آنها به کارکنان
- ارائه خدمات مشاورهای فنی و تخصصی به سازمانهای ذیربط
- انجام سایر وظایف و ماموریت های محوله از طرف مقام مافوق
- برنامه ریزی عملیاتی و تعیین شاخصهای عملکردی و گزارش دوره ای عملکرد در خصوص میزان پیشرفت برنامه
- اجرای برنامههای ارزیابی نظارتی در خصوص ارزیابی وضعیت اجرای ضوابط، مقررات و کیفیت عملکرد آزمایشگاههای سطوح مختلف بهداشتی (شبکه آزمایشگاه های بهداشتی)
- تهیه و ارائه گزارش از بازدیدهای انجام شده از آزمایشگاههای تحت پوشش، مشتمل بر موارد عدم انطباق و نظارت بر حسن اجرای اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و پی گیرانه
- برنامه ریزی اجرایی جهت افزایش آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی مناسب در بحران، بلایا، فوریتها و انطباق با برنامه های پدافند غیرعامل  
- برنامه ریزی جهت تایید صلاحیت کارکنان در بدو کار و نیز ارزیابی دوره ای آنها
- نظارت بر اجرای الزامات مربوط به ایمنی و امنیت زیستی و انتقال امن و ایمن نمونه ها بین سطوح مختلف شبکه آزمایشگاههای بهداشتی  
- نیاز سنجی و مدیریت تامین و تدارک متمرکز منابع کلیدی و استفاده از فناوری های نوین با توجه به سطوح ارائه خدمات و دامنه عملکرد
- مشارکت در برنامه بازدید، پایش و نظارت بر عملکرد شرکتهای تامین کننده کیت و تجهیزات آزمایشگاهی
- ثبت و رسیدگی به تخلفات و شکایات مرتبط
- مشارکت در نظارتهای مدیریتی و تیمی در سطح معاونت بهداشت
- هماهنگی و همفکری با سایر ذی نفعان داخلی و خارجی به منظور ارائه خدمات باکیفیت، بهنگام و اقتصادی
- استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای حوزه های دیگر از جمله آزمایشگاههای بخش خصوصی برای رفع نیازهای جمعیت تحت پوشش
- شناسایی و اجرای بهینه کلیه فرآیندها و فعالیتهایی که در آزمایشگاه انجام می شود شامل فعالیتهای فنی در حوزه قبل از آزمایش، انجام آزمایش، پس از آزمایش و نیز فعالیتهای مدیریتی و پشتیبانی
نظارت بر به کارگیری روشهای معتبر و صحه گذاری شده مطابق استانداردهای آزمایشگاه پزشکی و اجرای برنامههای کنترل کیفیت داخلی و شرکت در برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت  
- نظارت بر ارائه بهنگام خدمات آزمایشگاهی مطابق با زمان چرخه کاری تعیین شده
- نظارت بر روند تامین و اجرای برنامه کنترل کیفیت، کالیبراسیون، نگهداری و ارزیابی کیفیت وسایل تشخیصی آزمایشگاهی (IVD)  
- انجام ارزیابیهای آزمایشگاهی لازم جهت کنترل کیفیت و عملکرد کیتها، فرآورده های تشخیصی و تجهیزات وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی - IVD
- اجرای نیازسنجی آموزشی در تمامی سطوح و ردههای شغلی در خصوص آموزشهای بدو و ضمن خدمت
- هماهنگی و یا اجرای برنامه های آموزشی تئوری - حضوری یا غیرحضوری کارآموزی، کارورزی و باز آموزی برای ارتقاء دانش و مهارت کارکنان، مدیران، کارشناسان فنی و اداری و خدماتی متناسب با نتایج نیازسنجی و ارزیابی های انجام شده
- برنامه ریزی جهت آموزش ارزیابان  
- نظارت و پشتیبانی از شرکت فعال کارکنان در دوره های کارورزی و بازآموزی داخلی و خارج از مرکز جهت ارتقاء دانش، مهارت و توانمندیهای شغلی و به کارگیری آن در انجام بهینه وظایف محوله
- مشارکت در تحقیقات کاربردی مرتبط با سلامت عمومی
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/11
تعداد بازدید:
171
Powered by DorsaPortal