۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
شرح وظایف
- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای سرپرستی (امورمالی ـ کارگزینی و رفاه ـ تدارکات ـ اموال ـ انبار ـ دبیرخانه ـ خدمات و نقلیه)
- سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
- نظارت بر امور مربوط به حسابداری در چهارچوب مقررات مالی ـ صدور چک ها و تنظیم اسناد مالی جهت هزینه های پرسنلی و اداری در حدود اعتبارات مصوب ـ نظارت بر - برآورد و تنظیم نگهداری اعتبارات و تنظیم دفاتر حسابداری و صورتحسابها
- نظارت بر امور کارگزینی از قبیل: ترفیع، مأموریت ها، مرخصی ها، حقوق و مزایا، انتقال در سطح حوزه مدیریت، انفصال، انتصاب، تعلیق، بازنشستگی طبق مقررات و برابر خط - مشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- نظارت بر انجام امور تدارکاتی، لوازم مصرفی و غیرمصرفی و خدماتی واحد مربوطه
- نظارت بر امور انبارداری و نگهداری وسائل و لوازم عملیاتی در انبارها و توزیع آنها بین واحدهای تحت کنترل
- نظارت بر جریان مکاتبات امور دفتری ـ بایگانی ـ سوابق اداری و محرمانه مورد نیاز واحد
- نظارت بر انجام امور خدماتی، نقلیه
- شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.
- سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
- اجرای دستورعمل های سامانه های سطح یک
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/10
تعداد بازدید:
102
Powered by DorsaPortal