۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
شرح وظایف
1. جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در منطقه
2. همکاری با معاون بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل
3. همکاری با معاون بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روشها و اجرای آنها در منطقه
4. مشارکت در تهیه برنامه تفضیلی برنامه های بهداشتی (کشوری – منطقه ای) در منطقه و تهیه بودجه عملیاتی
5. مشارکت در سازماندهی واحدهای تابعه مرکز (تشکیلات و روابط درونی و بین واحدها)
6. هدایت و رهبری فعالیتهای فنی از طریق آموزشهای بدو خدمت، حین خدمت و بازآموزیها و نظارت و پایش برآنها
7. برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشکده
8. جلب هماهنگی های سایر بخشهای موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیتهای بهداشتی
9. برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید و ارتقاء کمی و کیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری
10. انجام پژوهشهای مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژی های مناسب برای حل مسئله و…
11. همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزیهای میدانی به واحدهای تابعه مرکز بهداشت اعزام می شوند
12. دریافت و بررسی گزارشهای رسیده از واحدهای تابعه و همکاری برای تهیه بازخوراند مناسب برای واحدها و گزارش نهایی برای واحدهای بالاتر
13. تطبیق دستورالعملها، پروتکلهای بهداشتی، آموزشی تحقیقی، از طریق کمیته های علمی و دستورالعملهای اجرایی از طریق شوراهای محلی
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/10
تعداد بازدید:
100
Powered by DorsaPortal