۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
مربیان آموزشی
- همکاری با مدیر مرکز در تدوین برنامه ریزی آموزشی
- مشارکت در مراحل پذیرش بهورز و مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان نظام سلامت
- برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزش بهورزی بر اساس کوریکولوم آموزشی مطابق فصل سوم آیین نامه
- تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران/ کارآموزان
- حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه فراگیران / کارآموزان در برنامه های بازدید منازل و مراقبت های بهداشتی و... و ارائه گزارش به مدیر
- شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی
- مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان نظام سلامت و مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی فراگیران
   / کارآموزان و همکاری درحل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی
- برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی
- همکاری با مدیر دربرنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی، فرهنگی، اجتماعی برای فراگیران / کارآموزان وهمکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه  
- مطالعه و بررسی پیشرفت های علمی به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی
- همکاری با مدیردرخصوص مسائل انظباطی و اخلاقی فراگیران / کارآموزان
- معرفی فراگیران / کارآموزان به مردم و شورای اسلامی روستا با همکاری مسئول مرکز بهداشتی درمانی مربوطه
- همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما و ماما روستا در مناطق خاص
- نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان
- همکاری در برنامه های بازآموزی از طریق فصلنامه بهورز و مشارکت در برگزاری آزمونهای فصلنامه
- مشارکت در اجرای کارآموزی و کارورزی دانشجویان علوم پزشکی - انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
146
Powered by DorsaPortal