۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
مدیر مرکز
 
- سرپرستی امور فنی و اداری مرکزو تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان
- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن و پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز مرکز و ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی
- پیگیری تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته - برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن
- نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه، کلی، چک لیست آموزشی و ارزیابی آموزشی مربیان و نظارت بر طرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و نظارت - بر ثبت کارنامه و معدل گیری
- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری - عملی و کارآموزی از نظر تامین فضا و وسایل کمک آموزشی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان
- پیگیری امور رفاهی فراگیران / کارآموزان بهورزی
- تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار
- نظارت برحسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان, ارزشیابی سالانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی
- برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی از بهورزان شاغل و مراقبین سلامت و اعلام نتایج به واحدهای ستادی
- انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته ی آموزش و بازآموزی و انجام وظایف مربوط به رابط فصلنامه بهورز شهرستان به عنوان یک رسانه در بازآموزی مداوم بهورزان
- برنامه آموزش بدو خدمت نیروها و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسائی ها و بهبود و ارتقاء برنامه های
   آموزشی
- تامین منابع آموزشی براساس سرفصل دروس ازطریق واحدهای ستادی
- مشارکت در پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی
- مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی، کارآموزی دانشجویان علوم پزشکی
- برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت شهرستان
- شرکت در جلسات شورای کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت برنامه های مرتبط با مرکز آموزش بهورزی
- پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و چالش در جهت حل مشکلات آنها
- مشارکت در پایش عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی - برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی و
   آموزشی
- ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان...
- انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
170
Powered by DorsaPortal