۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
سلامت نوزادان و کودکان
- تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت نوزادان و کودکان بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
- برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق فرم های پایش برنامه سلامت کودکان و ارسال پسخوراند نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه
- برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش گروه هدف (مدیران و مسئولین و کارشناسان برنامه سلامت نوزادان و کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر مجموعه های تابعه)
- هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته ملی کودک و هفته جهانی تغذیه با شیر مادر و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به اداره سلامت کودکان
- استخراج فعالیتها از برنامه عملیاتی وزارتی بصورت ماهیانه، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه بصورت فصلی
- استخراج آمار از سامانه سیب و پیگیری استخراج و جمع آوری آمار از شبکه های تابعه و محاسبه شاخص های برنامه نوزادان و کودکان
- تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات برنامه های سلامت کودکان، نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر
- بررسی شاخص های برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص
- نظارت بر استخراج شاخص ها و گزارش ها و ثبت اطلاعات در پرونده الکترونیک
- تشکیل کمیته های مرگ نوزادان و کودکان 1 تا 59 ماهه و تجزیه و تحلیل مرگ ها و تدوین و اجرای مداخلات در راستای کاهش مرگ های قابل اجتناب
- تشکیل کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر و تدوین و اجرای مداخلات در راستای تحقق اهداف برنامه
- هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و پیگیری اجرای مصوبات
- هماهنگی جهت چاپ و توزیع رسانه های آموزشی
- هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح هزینه
- بایگانی منظم دستورالعمل ها، جزوات و پمفلت ها و ارسال آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها و جزوات آموزشی مورد نیاز به مجموعه های تابعه
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
208
Powered by DorsaPortal