۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
شرح وظایف
- جمع آوری، جمع بندی و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به دفترسلامت جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت
- بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
- همکاری در انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
- تشکیل و شرکت درکمیته علمی و فنی و منطقه ای به منظور بهره گیری از تجارب    
- برگزاری کارگاه و سمینار و کنفرانس علمی و همایش ها
- تهیه متون و تدوین و ارائه رسانه و مدل های علمی و آموزشی در زمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف برنامه های بهداشت مدارس (دانش آموزان، والدین پرسنل و
   کارکنان مدارس و معلمین)
- آموزش تکنولوژی جدید خدمات بهداشت مدارس ازطریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزشی
- اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
- پیش بینی، درخواست خرید و نظارت بر توزیع صحیح  تجهیزات و ملزومات لازم
- انجام هماهنگی های درون بخشی و همکاری با سایر بخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه های سلامت مدارس و نوجوانان
- فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء بهداشت مدارس
- همکاری با دفترسلامت جوانان نوجوانان و مدارس در برنامه ریزی تفضیلی سلامت مدارس
- نظارت، پایش، ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای مدارس درمراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه
- تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها
- تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش
- همکاری درتهیه وجمع آوری آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها، استانداردهای گروه جوانان
- بررسی و شناخت وضعیت موجود گروه جوانان به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جوانان
- تشکیل وشرکت درکمیته های علمی، فنی و منطقه ای به منظور بهره گیری از تجارب
- برگزاری و شرکت درسمینارها، کارگاهها و کنفرانس های علمی مربوط به گروه جوانان
- تهیه و تدوین متون آموزشی، در زمینه سلامت جوانان
- هماهنگی و همکاری با سایر دانشگاهها، دانشکده ها و سازمان ملی جوانان
- فراهم نمودن زمینه مشارکت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان
- نظارت، پایش، ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای سلامت جوانان در مراکز تابعه
- جمع آوری داده ها، آنالیز اطلاعات و ارائه نتایج و شاخصها
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
112
Powered by DorsaPortal